Boruto Episode Staff (Box 7)

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
116 Hideto Tanaka Kaito Asakura Park myoung hun
Kumiko Katō
Rinako Nishihara
Masayuki Kouda
Taishi Kyūnosato
Lee jong min
Jiwoo Animation
117 Atsushi Nishiyama Rion Kujō Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Yoshiharu Shimizu Kouki Yoshida Mouse
118 Tōko Machida Tomoki Fujiwara Masayuki Matsumoto Chiyuki Tanaka
Naoki Takahashi
Hiroaki Kawaguchi
Lun He
Retsu Ōkawara
Ichirō Uno Manami Satō
Ayano Kusunoki
Xu Peishan
4tune
119 Hideto Tanaka Toshihiko Masuda Ayumu Ono Park myoung hun
Lee joung kyuong
Kim kyuong hwan

Masayuki Kouda

Shūhei Nakata
Ryōta Asaoka
Lee joung min

Jiwoo Animation
120 Masaya Honda Matsushita Yukihiro Kōji Sasaki Kim Changkui
Kim Seoungbum
Kim lin
Kim Youngjin

Retsu Ōkawara
Masayuki Kouda

Ichirō Uno
Hiroaki Imaki
Ken’ichi Endō Hotline
121 Yuki Kimura
Masaya Honda
Takeru Ogiwara Yoshiharu Shimizu
Rinako Nishihara
Chiyuki Tanaka
Takahiro Fuji
122 Kō Shigenobu Yūta Suzuki Lee Seok Yun
Kim Hyeon Ok
Hiroaki Imaki Kaede Sasano
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
123 Masahiro Ōkubo Takashi Īda Shigeki Awai Kim San
Jang Sagmi
Jeong Jinyoung
Yoshiharu Shimizu
Ichirō Uno
Hiroaki Imaki
Ken’ichi Endō Hotline
124 Atsushi Nishiyama Matsushita Yukihiro Kiyomu Fukuda Park myoung hun
Kim kyuong hwan
Ayano Kusunoki
Lee joung min
Jiwoo Animation
125 Hideto Tanaka Tetsuhito Saitō
Toshihiko Masuda
Masayuki Matsumoto Chiyuki Tanaka
Hiroaki Imaki
Kumiko Katō
Retsu Ōkawara
Masayuki Kouda
Shūhei Nakata
126 Kō Shigenobu Atsushi Wakabayashi Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi Ichirō Uno Kouki Yoshida Mouse
127 Tōko Machida Matsushita Yukihiro Yūta Suzuki Chūichi Iguchi Yoshiharu Shimizu Taishi Kyunosato Gallop
128 Masaya Honda Shinji Ishihira Hiroyuki Okuno Park myoung hun
Hiroaki Imaki
Keisuke Aoyagi
Lee joung min
Jiwoo Animation
129 Atsushi Nishiyama Rion Kujō Tazumi Mukaiyama Chiyuki Tanaka

Naoki Takahashi
Hiroaki Kawaguchi
Lun He

Ichirō Uno Manami Satō
Takaaki Matsudaira
4tune
130 Masahiro Ōkubo Yūta Suzuki Lee Seok Yun
Kim Hyeon Ok
Hiroaki Imaki Taishi Kyūnosato
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
131 Hideto Tanaka Toshihiko Masuda Masayuki Matsumoto Park myoung hun
Rinako Nishihara
Hiroaki Imaki
Kumiko Katō
Takahiro Fuji
Lee joung min
Jiwoo Animation
132 Kō Shigenobu Matsushita Yukihiro Shigeki Awai Kim San Jang Young-sun
Jang Sang-mi
Jung Jin-young
Han Eun-mi
Ichirō Uno Ken’ichi Endō
Ryūkawa Nakamura
Li Chengwei
Hotline
133 Tōko Machida Toshihiko Masuda Akira Yamada Kōsei Takahashi

Hiroaki Imaki

Ryōta Asaoka
Kouki Yoshida
Mouse
134 Masaya Honda Atsushi Wakabayashi Toshiaki Kamihara Park myoung hun
Lee joung kyoung
Kim kyoung hwan
Shūhei Nakata
Lee joung min
Jiwoo Animation
135 Atsushi Nishiyama Masayuki Kouda Chiyuki Tanaka
Retsu Ōkawara
Kana Itō
Masayuki Kouda
Ayano Kusunoki
136 Masahiro Ōkubo Shinji Ishihira Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Ichirō Uno
Yoshiharu Shimizu
Rinako Nishihara
Shūhei Nakata
Kouki Yoshida
Mouse