Boruto Episode Staff (Box 8)

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
137 Kyōko Katsuya Ayumu Ono Park myoung hun
Hiroaki Imaki
Keisuke Aoyagi
Lee jong min
Jiwoo Animation
138 Kō Shigenobu Ryōji Fujiwara Michita Shiraishi Shigenori Taniguchi
Hiroaki Kawaguchi
Naoki Takahashi
Lun He
Chiyuki Tanaka Manami Yuda 4tune
139 Hideto Tanaka Matsushita Yukihiro Tazumi Mukaiyama Lee Seok Yun
Kim Hyeon Ok
Ichirō Uno

Hiroaki Imaki
Rinako Nishihara

Manami Satō
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
140 Tōko Machida Toshihiko Masuda Masayuki Matsumoto Park myoung hun
Kim Kyuong hwan
Taishi Kyūnosato
Lee joung min
Jiwoo Animation
141 Masaya Honda Atsushi Wakabayashi Shigeki Awai Park Eun-a
Jang Sang-mi
Jung Jin-young
Han Eun-mi
Kim San
Hiroaki Imaki Ken’ichi Endō
Li Chengwei

Ryūkawa Nakamura
Hotline
142 Atsushi Nishiyama Tetsuhito Saitō Kiyomu Fukuda Lun He
Chiyuki Tanaka
Kumiko Katō
Yoshiki Nozawa
Rinako Nishihara
Takahiro Fuji
Misaki Ōmori
Geektoys
143 Masahiro Ōkubo Yūta Suzuki Hiroaki Imaki

Park myoung hun
Kim kyuoung hwan

Ryōta Asaoka
Lee joung min
Jiwoo Animation
144 Kyōko Katsuya Shinji Ishihira Hodaka Kuramoto Retsu Ōkawara
Ichirō Uno
Shūhei Nakata
145 Masaya Honda Matsushita Yukihiro Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Minoru Murao
Hiroaki Imaki
Kouki Yoshida
Manami Satō
Mouse
146 Atsushi Nishiyama Toshihiko Masuda Hideaki Uehara Park myoung hun
Lee joung kyoung
Ayano Kusunoki
Lee joung min
Jiwoo Animation
147 Kō Shigenobu Matsushita Yukihiro Yūta Suzuki Chiyuki Tanaka
Hiroaki Imaki
Minoru Murao
Keisuke Aoyagi
148 Hideto Tanaka Ryōji Fujiwara Michita Shiraishi Shigenori Taniguchi
Hiroaki Kawaguchi
Naoki Takahashi
Lun He
Kumiko Katō
Rinako Nishihara
Retsu Ōkawara
Minoru Murao
Manami Yuda
Shūhei Nakata
4tune
149 Tōko Machida Shintarō Inokawa Kei Tamura Lee Seok Yun
Kim Hyeon Ok
Ichirō Uno Takahiro Fuji
Choi Ji Yoon
Hanjin Animation
150 Kyōko Katsuya Toshihiko Masuda Masayuki Matsumoto Park myoung hun
Kim kyuong hwan
Taishi Kyūnosato
Lee joung min
Jiwoo Animation
151 Masahiro Ōkubo Kaito Asakura Yūta Suzuki Chiyuki Tanaka
Hiroaki Imaki
Minoru Murao
Masayuki Satō
Ryōta Asaoka
152 Kyōko Katsuya Matsushita Yukihiro Shigeki Awai Um lkhyun
Kim Myeonghui
Jang Sangmi

Yoshiki Nozawa

Ichirō Uno
Minoru Murao
Ken’ichi Endō
Li Chengwei
Hotline
153 Atsushi Nishiyama Ayumu Ono Park myoung hun
Kazuya Saitō
Shelia Loewito

Rinako Nishihara
Kumiko Katō
Shūhei Nakata
Lee joung min
Jiwoo Animation
154 Hideto Tanaka Toshihiko Masuda Yūsuke Onoda Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Hirofumi Onodera
Hiroaki Imaki Kouki Yoshida
Ayano Kusunoki
Mouse

—————————–
Upcoming Episode staff

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Cooperation
155 Kō Shigenobu Hideaki Uehara Chiyuki Tanaka
Retsu Ōkawara
156 Tōko Machida Ryōji Fujiwara Michita Shiraishi 4tune Ichirō Uno 4tune