Black Clover Episode Staff (Year-2)

Click on Episode number for full staff credit.

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
52 Momoko Murakami Matsushita Yukihiro
Masayuki Takahashi
Tenpei Mishio Makoto Shimojima
Miho Sekimoto
Zhāng Yi
Naoki Takahashi
Masashi Ōmura
Lun He

Yu Jian(EG)
Li Qing(EG)

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka

Miki Tokiwa
53 Kazuyuki Fudeyasu Ichizō Kobayashi Yoshizō Tsuda Yūki Kitajima
Konomi Sakurai
Itsuko Takeda
Sayuri Sakimoto
Toshiya Kondō Rising Force
54 Momoko Murakami Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
55 Kazuyuki Fudeyasu Sōichi Shimada Daisuke Chiba
Shigeki Awai
Hajime Yoshida
Kaoru Maehara
Sayuri Sakimoto Fukutarō Hattori Peacock
56 Katō Kan’ichi Amenoichi Tazumi Mukaiyama​ Kazuyuki Ikai
Kazuya Saitō
Satoru Shiraishi
Mifumi Tomita

Hanjin Animation

Itsuko Takeda
Sayuri Sakimoto
Tatsuya Hayashi
57 Masayuki Takahashi Toshihiro Maeya Keizō Shimizu
Keiko Yamamoto
Masayuki Koshirai Magicbus
58 Matsushita Yukihiro Matsuo Asami Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Sayuri Sakimoto Cheng Zhengji Mito Animation
59 Momoko Murakami Sōichi Shimada Rokō Ogiwara Makoto Shimojima
Takuya Nishimichi
Sinichirō Minami
Kazuyuki Ikai
Zhāng Yi

Jiwoo Animation

Shirō Shibata

Jiwoo Animation

Enokida Takahiro
60 Amenoichi Akira Shimizu Kaori Saitō
Satoru Shiraishi
Miho Sekimoto

Yu Jian(EG)
Li Qing(EG)

Akatsuki・Phoenix
Revival

Itsuko Takeda
Sayuri Sakimoto

Hiroshikō Shiratori
Daichi Ikeda
61 Kazuyuki Fudeyasu Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
62 Momoko Murakami Matsushita Yukihiro Yoshizō Tsuda Yūki Kitajima
Konomi Sakurai
Sayuri Sakimoto Toshiya Kondō Rising Force
63 Tatsuya Yoshihara Eri Irei
Toshiya Kōno
Makoto Shimojima
Satoru Shiraishi
Aya Takafuji
Mayumi Nakamura
Azure
Tatsuya Yoshihara

Kim kyoung hwan
Kim yoon joung

Revival

Itsuko Takeda
Shirō Shibata
Miki Tokiwa
64 Kazuyuki Fudeyasu Amenoichi Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Cheng Zhengji Mito Animation
65 Momoko Murakami Matsushita Yukihiro Toshihiro Maeya Akira Takeuchi
Keizō Shimizu
Yoshie Anzai
Keiko Yamamoto
Sayuri Sakimoto Eina Ozaki
Shō Maeda
Magicbus
66 Kazuyuki Fudeyasu Ayataka Tanemura Tazumi Mukaiyama Kōsei Takahashi
Lun He
Mifumi Tomita
Sayuri Sakimoto
Itsuko Takeda
Tatsuya Hayashi
67 Katō Kan’ichi Yoshihisa Iida Takuya Nishimichi
Mifumi Tomita
Satoru Shiraishi
Zhāng Yi

Hanjin Animation

Shirō Shibata Enokida Takahiro
68 Kazuyuki Fudeyasu Amenoichi Shigeki Awai Jumondō Sayuri Sakimoto Daichi Suzuki Jumondō
69 Momoko Murakami Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
70 Katō Kan’ichi Taisuke Mamoru Yoshizō Tsuda Yūki Kitajima
Konomi Sakurai
Sayuri Sakimoto Toshiya Kondō Rising Force
71 Momoko Murakami Jun Kamiya Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Cheng Zhengji Mito Animation
72 Katō Kan’ichi Hirotsugu Kawasaki Tazumi Mukaiyama Makoto Shimojima
Miho Sekimoto
Satoru Shiraishi

Kim kyoung hwan
(Jiwoo Animation)

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Miki Tokiwa
73 Momoko Murakami Matsushita Yukihiro Akira Shimizu Keizō Shimizu
Keiko Yamamoto
Shin’ya Nogami
Aya Nasuno
Taihei Nagai
Sayuri Sakimoto
Itsuko Takeda
Shō Maeda
Masaomi Ikeda
Magicbus
74 Masayuki Takahashi Mihiro Yamaguchi Naoki Takahashi
Kazuya Saitō
Kazuyuki Ikai
Takuya Nishimichi
Hiroshikō Shiratori Tatsuya Hayashi
75 Katō Kan’ichi Ichizō Kobayashi Shigeki Awai Yu Jian
Li Qing
Mao Xiaoxing
Zhang Wei
Sayuri Sakimoto Yang Zhen
Naoki Aihara
Evergreen
76 Kazuyuki Fudeyasu Taisuke Mamoru Rokō Ogiwara Mifumi Tomita
Satoru Shiraishi
Sinichirō Minami
Kaori Saitō

Hanjin Animation

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Enokida Takahiro
77 Momoko Murakami Matsushita Yukihiro Toshihiro Nagao Ichizō Kobayashi
Sang Won Park
Hye Ran Park
Ai Nakatani Ken’ichi Endō Hotline
78 Masayuki Takahashi Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Kenji Yoshihashi Mito Animation
79 Matsushita Yukihiro Matsuo Asami Yūki Kitajima
Konomi Sakurai
Sayuri Sakimoto
Ai Nakatani
Toshiya Kondō Rising Force
80 Katō Kan’ichi Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
81 Kazuyuki Fudeyasu Yoshihisa Iida Akira Shimizu Taihei Nagai
Shin’ya Nogami
Aya Nasuno
Keizō Shimizu
Yoshie Anzai
Shin’ichi Suzuki
Keiko Yamamoto
Hiroshikō Shiratori Masaomi Ikeda
Shō Maeda
Magicbus
82 Rokō Ogiwara Jūji Mizumura
Lun He
Takaaki Matsudaira
Yu Peishan
4tune
83 Momoko Murakami Matsushita Yukihiro Tazumi Mukaiyama Mifumi Tomita
Hiroshi Matsumoto
Masashi Ōmura

Kyung Kang ANIA
Go Gyuong Nam
Han Jung Y

Hiroshikō Shiratori
Ai Nakatani
Miki Tokiwa
84 Katō Kan’ichi Tatsuya Yoshihara Tatsuya Yoshihara
Yoshino Miwa
Makoto Shimojima
Takuya Nishimichi
Rin Mi

Jiwoo Animation
Kim hyoung hwan

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Tatsuya Hayashi
Asuka Watanabe
85 Kazuyuki Fudeyasu Masayuki Takahashi Toshihiro Nagao Cheon Jong Min
Han Hyeon Ji
Kim Gi Nam
Kim Ju Seok
Kang Il Gu

Xing ming she

Sayuri Sakimoto Li Chengwei
Moon Bong Jin
Kim Bo Hye
Ken’ichi Endō
Hotline
86 Yoshihisa Iida Masahiro Okamura Hideto Akita
Masayuki Fujita
Ōgachi Maruyama
Hiroyuki Moriguchi
Sayuri Sakimoto Genki Miyama
Nadia Nazli
East Fish Studio
87 Katō Kan’ichi Matsushita Yukihiro Rokō Ogiwara Mifumi Tomita
Lun He
Kazuya Saitō
Kaori Saitō

Hanjin Animation

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Enokida Takahiro
Sakura Nonaka
88 Taisuke Mamoru Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Cheng Zhengji Mito Animation
89 Kazuyuki Fudeyasu Yoshihisa Iida Yoshizō Tsuda Yūki Kitajima
Konomi Sakurai
Sayuri Sakimoto
Itsuko Takeda
Toshiya Kondō Rising Force
90 Shinji Ishihira Ryōhei Horiuchi Hideaki Matsuoka
Hiroyuki Moriguchi
Saori Hosoda
Etsushi Mori
Mari Asada
Kenji Hattori
Kim Yu-jin
Ryūta Arakawa
East Fish Studio
91 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama
Qian Xin Lei
Mouse
92 Katō Kan’ichi Matsushita Yukihiro Akira Shimizu Keizō Shimizu
Aya Nasuno
Shin’ya Nogami
Taihei Nagai
Hiroshikō Shiratori Shō Maeda Magicbus
93 Tatsuya Yoshihara Rokō Ogiwara Makoto Shimojima
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Miho Sekimoto
Rin Mi

Jiwoo Animation
Kim kyoung hwan

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Miki Tokiwa
Choi in hye
94 Matsushita Yukihiro Tazumi Mukaiyama Mifumi Tomita
Kurika Yamgata

Be Loop
Takuya Nishimichi

Kyung Kang ANIA
Jung Hyun Soo
Han Jung Y

Ai Nakatani
Sayuri Sakimoto
Itsuko Takeda
Asuka Watanabe
Tatsuya Hayashi
Kim Sung Jin
95 Kazuyuki Fudeyasu Yoshihisa Iida Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Cheng Zhengji Mito Animation
96 Matsushita Yukihiro Ryōhei Horiuchi Masayuki Fujita
Hiroyuki Moriguchi
Hideaki Matsuoka
Jun’ichi Hashimoto
Hong Fanxi
Hiroshikō Shiratori
Kōsei Takahashi

Nadia Nazli East Fish Studio
97 Hirotsugu Kawasaki Kōji Sasaki Ichizō Kobayashi Hiroshikō Shiratori
Hiroshi Numata
Li Chengwei Hotline
98 Shinji Ishihira Yoshizō Tsuda Konomi Sakurai
Yūki Kitajima
Hiroshikō Shiratori
Itsuko Takeda
Hiroshi Numata
Toshiya Kondō Rising Force
99 Masayuki Takahashi Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Kenji Aoyagi
Kazuyuki Ikai
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Kaede Koyanagi Mito Animation
100 Taisuke Mamoru
Tatsuya Yoshihara
Toshihiro Maeya
Tatsuya Yoshihara
Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Rin Mi
Mifumi Tomita
Tōru Iwazawa
Isuta

Jiwoo Animation
Kim yoon joung
Kim kyoung hwan

Takaya Sunagawa
Shunji Akasaka
Sakura Nonaka
Enokida Takahiro
Choi in hye
Jiwoo Animation
101 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
102 Katō Kan’ichi Tatsuya Yoshihara Rokō Ogiwara Hiroaki Kawaguchi
Naoki Takahashi
Itsuko Takeda
Hiroshikō Shiratori
Miki Tokiwa
Yu Peishan
4tune