Black Clover Episode Staff (Year-3)

Click on Episode number for full staff credit.

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Assistant Production Cooperation
103 Katō Kan’ichi Matsushita Yukihiro Toshihiro Maeya Keizō Shimizu
Yoshie Anzai
Akira Takeuchi
Keizō Shimizu Shō Maeda Magicbus
104 Kazuyuki Fudeyasu Yoshihisa Iida Makoto Shimojima
Takuya Nishimichi
Zhāng Yi
Sinichirō Minami

Kyung Kang ANIA
Go Gyoung Nam
Han Jung Y
Jung Hyun Soo

Hiroshi Numata Tatsuya Hayashi
Kim Sung Jin
105 Matsushita Yukihiro Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori
Itsuko Takeda
Cheng Zhengji Mito Animation
106 Shinji Ishihira Shigeki Awai Hideto Akita
Hiroyuki Moriguchi
Jōji Yanase
Etsushi Mori
Hong Fanxi
Kenji Hattori
Hiroshi Numata Kim Yu-jin
Ryūta Arakawa
East Fish Studio
107 Jun Kamiya Matsushita Yukihiro Matsuo Asami Yūki Kitajima
Konomi Sakurai
Sayuri Ehara
Mami Kotoku
Itsuko Takeda
Hiroshi Numata
Toshiya Kondō Rising Force
108 Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Ai Nakatani
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
109 Katō Kan’ichi Masayuki Takahashi Rokō Ogiwara Mifumi Tomita
Kazuya Saitō
Miho Sekimoto

4tune
Naoki Takahashi
Lun He

Jiwoo
Kim kyuong hwan

Jiwoo
Kim yoon joung
Asuka Watanabe
Yu Peishan
Choi in hye
110 Shinji Ishihira Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Kenji Aoyagi
Sakae Inaba
Shi chun Shenmei
Kaede Koyanagi Mito Animation
111 Tazumi Mukaiyama
Masayuki Takahashi
Tazumi Mukaiyama Sinichirō Minami
Zhāng Yi
Rin Mi

Kyung Kang ANIA
Go Gyoung Nam
Han Jung Y
Jung Hyun Soo

Hiroshi Numata Sakura Nonaka
Kim Sung Jin
112 Matsushita Yukihiro Ryōhei Horiuchi Hideto Akita
Emiko Kataoka
Li Qing
Wu xiao wei
Xie Yumeng
Jin Haishu

Ningbomai dong

Ai Yoshida East Fish Studio
113 Kazuyuki Fudeyasu Shinji Ishihira
Yoshihisa Iida
Yoshihisa Iida Takuya Nishimichi
Miho Sekimoto
Mifumi Tomita
Rin Mi
Zhang Yi
Hiroshikō Shiratori
Hiroshi Numata
Miki Tokiwa
114 Masayuki Takahashi
Shinji Ishihira
Akira Shimizu Keizō Shimizu
Yoshie Anzai
Shin’ichi Suzuki
Shin’ya Nogami
Taihei Nagai
Eri Tokugawa
Keizō Shimizu Shō Maeda Magicbus
115 Jun Kamiya Taisuke Mamoru Rokō Ogiwara Jiwoo Animation
Kim kyoung hwan
Kim yoon joung

Naoki Takahashi
Kazuyuki Ikai
Rin Mi
Kurika Yamagata

Jiwoo Animation
Kim yoon joung

Hiroshi Numata

Tatsuya Hayashi
Choi in hye
116 Tazumi Mukaiyama
Yoshihiro Sugai
Yūsuke Onoda
Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Sakae Inaba
Ichizō Kobayashi
Hiroshikō Shiratori Cheng Zhengji Mito Animation
117 Takashi Īda Yoshihisa Matsumoto Hideto Akita
Mari Asada
Hong Fanxi
Hiroyuki Moriguchi
Hiroshi Numata Ryūta Arakawa East Fish Studio
118 Katō Kan’ichi Isuta
Ayataka Tanemura
Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Kōsei Takahashi Tazumi Mukaiyama Mouse
119 Kazuyuki Fudeyasu Taisuke Mamoru
Tatsuya Yoshihara
Ayataka Tanemura
Rokō Ogiwara Rin Mi
Mifumi Tomita
Kazuya Saitō
Kazuyuki Ikai

4tune
Naoki Takahashi
Lun He

Kyung Kang ANIA
Jung Hyun Soo
Go Gyoung Nam
Han Jung Y

Hiroshi Numata Asuka Watanabe
Kim Sung Jin
Yui Peisan
120 Jun Kamiya Hirotsugu Kawasaki Toshihiro Maeya Keizō Shimizu
Shin’ichi Suzuki
Eri Tokugawa
Shin’ya Nogami
Taihei Nagai
Han Hyeon Ji
Keizō Shimizu Shunpei Tahara Magicbus
121 Katō Kan’ichi Matsushita Yukihiro Matsuo Asami Jiwoo
Kim kyoung hwan
Lee Jeong seon

Kaori Saitō
Hahi
Zhang Yi

4tune

Jiwoo
Kim kyoung hwan

Hiroshi Numata

Sakura Nonaka
Choi in hye
122 Kazuyuki Fudeyasu Masayuki Takahashi Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Kenji Aoyagi
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori
Itsuko Takeda
Kaede Koyanagi Mito Animation
123 Taisuke Mamoru Rokō Ogiwara 4tune
Naoki Takahashi
Rin Mi Miki Tokiwa
Yui Peisan
124 Ryōhei Horiuchi Hiroyuki Moriguchi
Hong Fanxi
Nadia Nazli East Fish Studio
125 Katō Kan’ichi Matsushita Yukihiro Akira Shimizu Keizō Shimizu
Shin’ichi Suzuki
Keizō Shimizu Kiriko Iwamoto Magicbus
126 Kazuyuki Fudeyasu Tazumi Mukaiyama Takuya Nishimichi
Kurika Yamagata

Jung Hyun Soo

Rin Mi
Hiroshi Numata
Tatsuya Hayashi
Kim Sung Jin
127 Katō Kan’ichi Yoriyasu Kogawa Fumio Maezono Hiroshikō Shiratori
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Cheng Zhengji Mito Animation
128 Kunihiko Okada Ayataka Tanemura Kōsei Takahashi
Eiichi Tokura
Hiroshi Numata
Kōsei Takahashi
Tazumi Mukaiyama Mouse
129 Mio Inoue Takashi Īda Toshiaki Kamihara Hiroyuki Moriguchi
Hong Fanxi

K-production

Itsuko Takeda Hideki Arai East Fish Studio
130 Kazuyuki Fudeyasu Matsushita Yukihiro Matsuo Asami Mifumi Tomita
Rin Mi

Focus Animation
Zhang Yi

Jiwoo Animation
Kim kyoung hwan
Lee Jeong seon

Jiwoo Animation
Kim kyoung hwan

Hiroshi Numata

Asuka Watanabe
Choi in hye
131 Jun Kamiya Yoshihisa Iida Hiroshikō Shiratori
Ichizō Kobayashi
Kenji Aoyagi
Sakae Inaba
Hiroshikō Shiratori Kaede Koyanagi Mito Animation
132 Katō Kan’ichi Matsushita Yukihiro Rokō Ogiwara Kaori Saitō
Takuya Nishimichi

4tune
Naoki Takahashi

Kyung Kang ANIA
Go Gyoung Nam
Han Jung Y
Jung Hyun Soo

Hiroshi Numata Sakura Nonaka
Kim Sung Jin
Yui Peisan

———————————————–
upcoming episodes’ staff

Ep Script Storyboard Episode Director Animation Supervisor Chief Animation Supervisor Production Cooperation
133 Katō Kan’ichi Takashi Īda Toshihiro Maeya Keizō Shimizu Magicbus